Raport privind activitatea consilierului municipal Vasile CHIRTOCA
în perioada anilor 2015-2019

În urma alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 a fost validat mandatul meu de consilier în Consiliul Municipal Chișinău.

Prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.2/3 din 03.09.2015 „Cu privire la componența nominală a comisiilor de specialitate pentru diferite domenii de activitate” am fost ales membru al Comisiei pentru construcții, arhitectură și relații funciare a Consiliului Municipal Chișinău.

Prin art. 16 din Legea nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local, este stabilit, că alesul local, în limitele competenţei sale, contribuie la realizarea prevederilor legilor şi ale altor acte normative, la implementarea programelor şi planurilor naţionale şi locale în toate domeniile de activitate social-economică. Prin urmare, voi prezenta raportul meu de activitate în perioada anilor 2015-2019, în următoarele domenii( cu mențiunea, că întreaga mea activitate s-a desfășurat cu participarea activă și susținerea consilierului municipal independent Ghenadie Botnaru):

1.MEDIUL DE TRAI AL LOCUITORILOR ORAȘULUI CHIȘINĂU

Înțelegem importanța spațiilor verzi, menirea cărora este să îmbunătăţească calitatea mediului prin reducerea poluanţilor şi îmbogăţirea atmosferei cu oxigen; conservarea resurselor de apă, combaterea eroziunii solurilor şi alunecărilor de teren; reducerea zgomotului; influenţa pozitivă asupra stării de sănătate fizică şi psihică a oamenilor; armonizarea peisajelor artificiale cu cele naturale; îmbunătăţirea aspectului estetico-arhitectural al localităţilor; crearea cadrului adecvat practicării sportului, turismului şi altor activităţi recreative, de aceea, permanent am fost și suntem pentru protejarea spațiilor verzi, extinderea acestora, stabilirea hotarelor spațiilor verzi din municipiul Chișinău, ceea ce rezultă din mai multe acțiuni întreprinse de noi, spre exemplu:

1) Aprobarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.2/7 din 26.07.2016 „Cu privire la gestionarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău” a cărei coautori suntem;
2) Am participat activ la elaborarea și aprobarea deciziei CMC nr.6/10 din 18.07.2017 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind delimitarea, gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău;
3) Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.12/3 din 03.11.2017 Cu privire la protejarea spațiilor verzi de-a lungul străzii Calea Ieșilor, al cărei autori de bază suntem;
4) Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.1/15 din 07.02.2018 „Cu privire la constatarea necesității schimbării terenului cu nr. cadastral 0100506045 cu un teren proprietate publică a municipiului Chișinău” , al cărei autori suntem și prin care Consiliul Municipal Chișinău a constatat interesul public asupra terenului-proprietate privată de pe Calea Ieșilor, 55 în scopul păstrării zonei verzi dintre blocurile de locuit și stradă și amenajării scuarului.
5) Aprobarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.11/16 din 31.10.2017 Cu privire la rezilierea relațiilor contractuale de arendă funciară cu Asociația Obștească „Congresul comunităților rusești din Republica Moldova”, al cărei autori suntem, or, prin această decizie noi am păstrat pentru orășeni o parte din parcul „La Izvor”, unde urma să fie construit un bloc de locuit;
6) Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.11/15 din 31.10.2017 Cu privire la stabilirea hotarului pădurii-parc din Calea Orheiului, al cărei autori suntem, or, Consiliul Municipal Chișinău în baza deciziei nr.2/18-2 din 27.02.2014 ”Despre delimitarea terenurilor-proprietate municipală din sectorul Râșcani” a aprobat hotarele pădurii-parc din Calea Orheiului, însă această decizie nu se executa pe motiv că nu erau stabilite hotarele a două imobile ce aparțin Republicii Moldova, în limitele pădurii-parc, motiv pentru care a și fost inițiat acest proiect de decizie;
7) Aprobarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.8/7 din 12.09.2017 Despre operarea unor modificări în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.6/20 din 19.12.2016 „Cu privire la proiectarea reconstrucției și extinderii străzii Mesager (de la str. Albișoara până la Calea Ieșilor) în așa fel, ca să fie interzisă extinderea str. Mesager prin parcul ,,La Izvor”. Decizia dată a permis păstrarea, pentru oraș, a unei zone verzi cu suprafața de peste 2 hectare – o perlă a arhitecturii de landșaft din parcul ,,La Izvor”. Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.6/33 din 04.10.2018 „Cu privire la inițierea rezilierii relațiilor contractuale de arendă funciară cu S.R.L.„Tafes-Lux”, al cărei autori suntem, deoarece pe malul bazin acvatic din inima pădurii-parc Rîșcani – teren – proprietate publică a municipiului Chișinău , urma să fie construit un hotel privat;
8) Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.6/14 din 18.07.2017 ”Cu privire la stabilirea unor restricții la executarea lucrărilor de construcții în zonele verzi”, prin care au fost identificate terenurile din spațiile verzi, care în rezultatul greșelilor autorităților orășenești au trecut în proprietate privată .
9) Prin acțiunile întreprinse de noi la timp, a fost salvat scuarul-proprietate publică a municipiului de pe str. Alexei Mateevici, unde pe terenul cu nr. cadastral 0100521512 – proprietate publică a municipiului urma să apară o construcție dubioasă, în rezultat terenul municipal nu mai este grevat cu careva obligațiuni.
10) Prin acțiunile întreprinse de noi la timp, care s-au materializat în sesizările în scris pe care eu le-am adresat Primăriei municipiului Chișinău, au fost înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile mai bine de 348, 30 ha de terenuri-proprietate publică a municipiului Chișinău din diferite categorii de spații verzi.

Ținem să menționăm, că prin decizia nr.19/1 din 28.09.2000 Cu privire la stabilirea hotarelor spațiilor verzi din intravilanul municipiului Chișinău, Consiliul Municipal Chișinău a stabilit hotarele pădurilor-parc de pe Calea Orheiului (anexa nr.2.1.1.), Lunca Gâștei (anexa nr. 2.1.2.), Buiucani (anexa nr.2.1.5.), Râșcani (anexa nr.2.1.10.), scuarul din str. Ginta Latină-str. Vadul lui Vodă (anexa nr. 2.4.20.).

Mai mult, prin deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr.3/26 din 02.04.2013 despre delimitarea terenurilor-proprietate municipală din sectorul Ciocani, nr. 2/18-1 din 27.02.2014 despre delimitarea terenurilor-proprietate municipală din sectorul Buiucani, nr.2/18-2 din 27.02.2014 despre delimitarea terenurilor-proprietate municipală din sectorul Râșcani, Consiliul Municipal Chișinău a aprobat terenurile-proprietate municipală și le-a clasificat, iar Direcția funciară a Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare urma să asigure înregistrarea lor în registrul cadastral al deținătorilor de teren și în registrul bunurilor imobile.

Însă în anul 2017, potrivit informației băncii centrale de date a Registrului Bunurilor Imobile, s-a constatat că pădurile-parc menționate, scuarul din str. Ginta Latină-str. Vadul lui Vodă, parcurile din sectorul Râșcani (nr.669 și 1380 din anexa deciziei nr.2/18-2 din 27.02.2014) și alte 11 terenuri din categoria spațiilor verzi nu au fost înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile, ceea ce înseamnă neexecutarea deciziilor Consiliului Municipal Chișinău și crearea posibilităților pentru ca ele să fie privatizate.

În rezultat, cum am mai spus, în anul 2017-2018 aceste spații verzi au fost înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile, cu excepția parcului Calea Orheiului, despre care am menționat mai sus.

11) La inițiativa noastră, în scopul protejării maxime a spațiilor verzi, proiectul de decizie „Cu privire la executarea hotărârii de judecată irevocabile și prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din Calea Ieșilor, 24 ( parcul „La Izvor’’), Societății cu răspundere limitată „PAVLOMARIN” a fost completat cu următoarele propuneri:
– Aquaparc -ul să fie construit din construcții provizorii ușor demontabile, fără defrișarea spațiilor verzi;
– S.R.L „PAVLOMARIN” este obligată să nu efectueze pe terenul arendat lucrări de construcție și amenajare fără a obține avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat şi obşteşti şi fără acordul populaţiei din zonele limitrofe;
– Proiectul Aquaparc trebuie să fie aprobat de Consiliului Municipal Chișinău.
12) La inițiativa noastră proiectul de decizie „Cu privire la folosirea cu drept de superficie a unor loturi de pământ din str. Ginta Latină, 12 de către S.R.L. „Eldorado Terra”, S.R.L.„Eldorado Kids” și S.R.L.„Aledum-Farm” a fost completat cu un punct, care prevede că beneficiarii proiectului de decizie vor efectua salubrizarea spațiilor verzi în raza de 100 m. de-a lungul parcării, fără a pretinde anumite drepturi asupra acestui teritoriu, precum și vor contribui, de comun acord cu Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, la refacerea spațiilor verzi distruse de către beneficiarii parcării.
13) Noi am blocat proiectul de decizie „Cu privire la privatizarea terenurilor aferente obiectivului privat al Firmei „RIVIS-GRAND” S.R.L. din str. Timiș, 4” pregătit de Primărie și susținut de fracțiunea liberalilor, al cărui scop final era construirea unor blocuri de locuit în nemijlocita apropiere de scara din granit din parcul Valea Morilor, inclusiv pe teritoriul care aparține Municipiului.
14) Grație acțiunilor coordonate cu fracțiunea PSRM, am reușit să stopăm construcția neautorizată de pe str. Dimo 7/3

1.2. Perfecționarea legislației în domeniul construcțiilor în orașul Chișinău

În perioada sovietică, am fost proiectant, iar în ultimii ani de existență a RSSM – director al unui institut de proiectări, așa că posed anumite cunoștințe în domeniul proiectărilor și construcțiilor. De aceea, de la primele ședințe ale CMC și ale Comisiei pentru construcții, arhitectură și relații funciare (toamna a.2015) am tins să întoarcem autoritățile orășenești la necesitatea de a respecta principalele norme urbanistice, pe care le voi enumera în cele ce urmează:
• Să fie corectat și respectat întocmai Planul general al orașului, renunțând la practica de promovare a așa ziselor PUZ (Plan urbanistic zonal) și PUD (Plan urbanistic detaliat) de către serviciile viceprimarului privind problemele construcțiilor.
• La proiectarea cartierelor rezidențiale să fie respectat caracterul complex , normele de insolație și densitatea construcțiilor. Este vorba despre aceea, că se edifică cartiere rezidențiale întregi, în care nu au fost prevăzute grădinițe pentru copii, terenuri sportive, școli și alte unități sociale, este insuficient numărul parcărilor, a locurilor de odihnă și pentru plimbările locatarilor acestor cartiere.
• Să fie respectate principiile zonării construcțiilor. Este vorba despre necesitatea delimitării clare a clădirilor cu înălțimea mică (private) și a celor multietajate. Locatarii caselor particulare mereu se confruntă cu situația că au curtea supravegheată încontinuu de sute de ochi ale locatarilor blocurilor multietajate recent construite în vecinătate, fapt care afectează grav mediul lor de trai.
• Să fie curmată practica de distrugere a mediului de trai al locuitorilor cartierelor cu construcții deja formate, prin care pe locurile unde erau scuaruri, terenuri sportive sau locuri de odihnă, se construiesc case de locuit îngrădite cu garduri înalte , care îi transformă pe cei care au trăit toată viața în aceste cartiere în oameni de sortul doi.
• Să fie curmată practica construcțiilor în zonele verzi de-a lungul magistralelor și străzilor, fapt care sluțește aspectul străzilor chișinăuiene și provoacă senzația de haos în construcții. Păstrarea acestor zone verzi va permite construirea pistelor pentru bicicliști, despre care conducerea Primăriei vorbește așa de mult, dar nu face nimic.
• Revenirea la caracterul de ansamblu arhitectural – regula care dictează o grijă aparte față de aspectul clădirilor care se încadrează în construcțiile urbane existente (în special este important să respectăm numărul etajelor și combinarea armonioasă a fațadelor vechilor clădiri cu cele noi)

În plus, noi am efectuat un anumit volum de lucru pentru a nu admite scoaterea (furtul) terenurilor prin intermediul judecătorilor de rea-credință, precum și pentru a lua măsuri în vederea rambursării sutelor de terenuri furate anterior de la municipiu cu ajutorul deciziilor judecătorești emise cu complicitatea respectivelor servicii ale Primăriei.

Noi am luat măsuri ca persoanele juridice și cele fizice, care ani în șir (uneori decenii) așteaptă deciziile pentru a-și realiza drepturile patrimoniale legitime de prelungire a arendei și de privatizare a terenurilor , să poată face acest lucru. Pentru aceasta, am cerut în scris să ne fie prezentată lista dosarelor funciare aflate la serviciile respective ale Primăriei pentru a fi examinate. Până în prezent, pe motiv că există un număr mare de asemenea dosare (numărul lor este de ordinul miilor) conducerea Primăriei nu ne-a prezentat această listă. În pofida acestui fapt, noi întotdeauna am votat pentru realizarea drepturilor funciare legitime ale locuitorilor și ale persoanelor juridice din Chișinău.

Noi am pregătit, iar după un an și jumătate de blocaj din partea fracțiunii Partidului liberal și a conducerii Primăriei, la 18 iulie,2017 am obținut adoptarea deciziei CMC nr.6/14 ”Cu privire la stabilirea unor restricții la executarea lucrărilor de construcții” , care interzice construcțiile în interiorul cartierelor deja formate, precum și în zonele verzi, de-a lungul magistralelor și a străzilor orașului. Prin altă decizie din 18 iulie,2017, pregătită de fracțiunea PSRM, CMC a adoptat Regulamentul privind zonele verzi, prin care a extins semnificativ lista zonelor verzi din municipiu, unde construcțiile au fost interzise prin Legea ”Privind zonele verzi în localitățile urbane și cele rurale”, adoptată de parlamentul RM în a.1999. În urma activității în comun cu fracțiunea PSRM am reușit să completăm substanțial și să îmbunătățim documentul în cauză. Au fost pregătite proiecte de decizii privind revenirea la canoanele de bază ale urbanisticii, care vor fi prezentate în iulie, 2019 spre examinare serviciilor Primăriei și CMC.

2. Proprietatea publică a municipiului Chișinău

1) Prin acțiunile noastre, plus la terenurile din spațiile verzi menționate mai sus, în anii 2017-2018 noi am reușit să modificăm datele din Registrul Bunurilor Imobile privind 12 (douăsprezece) terenuri-proprietate publică a municipiului, și anume prin completarea domeniului sau corectarea destinației acestor terenuri în Registru, printre care se regăsește și terenul cu nr. cadastral 0100104665, parte din parcul Valea Trandafirilor, cu o suprafață de 4,28 ha, care la începutul anului 2017, potrivit informației din Registrului Bunurilor Imobile, a fost înregistrat ca teren pentru construcții fără a fi indicat domeniul acestuia, ceea ce este o încălcare a deciziei Consiliului municipal nr.11/52 din 23.12.2014 Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate municipală din sectorul Botanica, prin care s-a decis aprobarea terenului cu nr. cadastral 0100104665 în conformitate cu planul cadastral (geometric) elaborat – ca teren de interes public, destinat amenajării (spații verzi), aflat în proprietatea municipiului.
În rezultat, în prezent acest teren cu suprafața de 4,28 ha din parcul Valea Trandafirilor este înregistrat cu titlul de spații verzi de interes public al municipiului Chișinău.
2) În urma acțiunilor noastre, în scurt timp s-a depistat că prin Hotărîrea Judecătoriei Centru din 26.08.2016, emisă fără participarea reprezentanților municipiului Chișinău, acesta a fost deposedat în mod abuziv (practic, i-au fost furate) de 20 terenuri proprietate publică. La insistența noastră, Primăria a contestat aceste acțiuni și decizia dată a fost anulată, însă aceste terenuri până în prezent așa și nu au fost restituite municipiului, deoarece au fost înstrăinate de mai multe ori.
3) Aprobarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.2/52 din 14.03.2017 Despre operarea unor modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr.1/16 din 12.02.2010 „Cu privire la comemorarea numelui poetului Grigore Vieru” prin care a fost soluționată problema păstrării monumentului dedicat Eroilor comsomoliști de pe bd. Renașterii – monument de categorie națională, care în baza respectivei decizii urma să fie lichidat.
4) Aprobarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.8/33 din 27.11.2018 Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din bd. Traian, 23/1 lit. A (etajul 1) și str. V.Belinski, 65 lit. A(01) Asociației Obștești „Organizația Veteranilor de Republica Moldova”, or, potrivit legislației în vigoare, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să sprijine activitatea societăţilor obşteşti ale veteranilor, mai ales că această organizație are statut de utilitate publică.
5) Aprobarea deciziei Despre modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.3/23 din 02.04.2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale”
Prin acest proiect de decizie, la inițiativa noastră, terenul aferent blocului de locuit a fost stabilit în limitele hotarelor indicate în documentația de proiect. În cazul în care lipsește documentația de proiect a blocului de locuit sau proiectul blocului de locuit a fost creat împreună cu proiectul cartierului, terenul aferent blocului de locuit și altor bunuri imobile din condominiu se stabilește în limita perimetrului construit al acestor bunuri.
Totodată, s-a stabilit că Consiliul Municipal Chișinău aprobă zona de amenajare și salubrizare în limitele unui cartier locativ, și nicidecum pentru fiecare bloc de locuit, fapt ce va permite lichidarea/excluderea diferitor limitări de acces sau locuri de parcare neautorizate. Amenajarea și salubrizarea acestei zone va fi efectuată de către un serviciu public, organizat de Consiliul Municipal la propunerea Primarului general, potrivit normelor sanitare și anti-incendiare.
6) Noi am venit cu inițiativa de a fi procurate creanțele Autocomtrans S.A. în proces de faliment, în care municipiul Chișinău are o cotă parte de 58,25 %, și în rezultat a fost aprobată decizia nr.8/42 din 27.11.2018. Prin urmare, datorită acestor acțiuni și susținere a Consiliului Municipal Chișinău, pe viitor municipiul Chișinău va avea doar plusuri, or, terenul din str. Cucoarelor, 58 cu suprafața de 3,29 ha nu se va vinde la prețul normativ, ci la cel de piață prin organizarea unei licitații publice.

3.DEȘEURILE

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(7) din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, la inițiativa noastră a fost inclus în ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Chișinău din 11.02.2016 proiectul de decizie cu privire la depozitarea și prelucrarea deșeurilor solide pe teritoriul municipiului Chișinău.

La 11.02.2016 Consiliului Municipal Chișinău a aprobat proiectul de decizie cu 29 de voturi, inclusiv propunerile parvenite în cadrul ședinței, acesta a fost semnat de președintele ședinței Consiliului Municipal Chișinău din 11.02.2016, însă dna Alexandra Moțpan, care exercita la acel moment funcția de secretar interimar al Consiliului Municipal Chișinău, nu l-a semnat, fără să prezinte obiecțiile sale și fără a solicita Consiliului reexaminarea acestui proiect de decizie, iar proiectul de decizie cu actele care au stat la bază s-a pierdut în cadrul Primăriei municipiului Chișinău.

Decizia dată, pentru care a votat majoritatea absolută a consilierilor municipali, a fost pur și simplu ignorată de conducerea Primăriei, iar toate documentele – pierdute irecuperabil. Acest lucru fără precedent a fost una dintre cauzele demisiei dnei Moțpan și a atenționării organelor de drept asupra acestei probleme.

În rezultat, la 10.06.2016 Procuratura municipiului Chișinău prin sesizarea nr.23-1-11d/16-5007 din 03.06.2016 și Nota Informativă anexată a sesizat Consiliul Municipal Chișinău și a solicitat elaborarea unui cadru normativ adecvat (Regulament, Instrucțiuni…) în domeniul asigurării curățeniei în localitate, întru redresarea situației create la compartimentul gestionării deșeurilor menajere și menținerea unui mediu sănătos.

Totodată, Procuratura municipiului Chișinău a concluzionat, că situația în ansamblu la compartimentul gestionării deșeurilor de producție și a celor menajere pe an ce trece se agravează, și că situația creată nu mai poate fi tolerată și necesită luarea de urgență a măsurilor pentru înlăturarea cauzelor și condițiilor care au favorizat-o.

Mai mult, în Nota Informativă anexată la sesizarea Procuraturii municipiului Chișinău se menționa că problema închiderii poligonului de depozitare a deșeurilor menajere solide din preajma comunei Bubuieci, gestionat de către Î.M. Regia „Autosalubritate”, și reluarea depozitării acestora la poligonul autorizat din comuna Țînțăreni este una stringentă și sensibilă din toate punctele de vedere, de aceea Primăria mun. Chișinău este obligată să întreprindă măsurile de rigoare.

Astfel, ținând cont de sesizarea Procuraturii municipiului Chișinău și dat fiind faptul, că potrivit art.40 alin.(2) lit. a) din Legea privind administrația publică locală, care prevede că Primăria ca structură funcțională întocmește proiectele de decizii, la inițiativa noastră, consilierii municipali V. Chirtoca (președintele fracțiunii PCRM și a celor fără de partid din CMC), Ion Ceban (președintele fracțiunii PSRM din CMC), Oazu Nantoi (pe atunci președintele fracțiunii PPEM din CMC), Elena Panuș (președinta fracțiunii PN din cadrul CMC), Liviu Oboroc (consilier municipal din partea PD), Ion Ștefăniță (consilier municipal independent) la 25.08.2016 s-au adresat Primarului general al mun. Chișinău – pe atunci dl Dorin Chirtoacă – cu o sesizare prin care au solicitat elaborarea și prezentarea Consiliului Municipal Chișinău spre aprobare a proiectului de decizie cu privire la aprobarea unui Regulament, care să prevadă:
a) limitele de folosire a resurselor naturale de importanţă locală, limitele de emisii şi deversări nocive în mediu, cu excepţia celor ce depăşesc teritoriul municipiului, limitele poluării fonice; limitele de depozitare a deşeurilor de producţie şi a celor menajere;
b) supravegherea activității primăriilor şi preturilor din municipiul Chișinău în domeniul depozitării şi prelucrării deşeurilor de producţie şi a celor menajere, construcţiei şi funcţionării instalaţiilor de epurare a apelor reziduale, instalării utilajelor şi dispozitivelor de reţinere şi neutralizare a noxelor;
c) prevenirea şi combaterea alunecărilor de teren, eroziunii, salinizării, compactării şi poluării solurilor cu îngrăşăminte minerale şi pesticide.

Totodată, în sesizarea menționată consilierii municipali au atras atenția Primarului general al municipiului Chișinău – pe atunci dl Dorin Chirtoacă, – la faptul că proiectul de decizie cu privire la prelucrarea deșeurilor solide pe teritoriul municipiului Chișinău, aprobat de Consiliul Municipal Chișinău la 11.02.2016, nu a fost contrasemnat de secretarul Consiliului Municipal Chișinău, iar în scopul redresării urgente a situației create la compartimentul gestionării deșeurilor menajere și menținerea unui mediu sănătos, au solicitat:
a) să se negocieze cu autoritățile comunei Țînțăreni, r-nul Anenii Noi și să fie propus spre aprobarea Consiliului Municipal un complex de măsuri privind restabilirea activității poligonului pentru depozitarea deșeurilor solide pe teritoriul comunei Țînțăreni și reluarea transportării acestora de la Chișinău în satul Crețoaia;
b) să fie efectuat un studiu de fezabilitate privind evacuarea deșeurilor de pe teritoriul fostei mine ,,Purcel”, prelucrarea acestora, precum și reabilitarea ecologică a teritoriului dat, cu evaluarea prejudiciului cauzat mediului din cauza depozitării ilegale a deșeurilor în fosta mină „Purcel”.

Însă, deoarece Primăria municipiului nu a reacționat în nici un fel la sesizarea consilierilor, proiectul de decizie cu privire la depozitarea și prelucrarea deșeurilor solide pe teritoriul municipiului Chișinău aprobat de Consiliul municipiului Chișinău la data de 11.02.2016 a fost pierdut, eu am elaborate un nou proiect de decizie cu privire la depozitarea și prelucrarea deșeurilor solide pe teritoriul municipiului Chișinău, care a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Chișinău din 23.02.2017 și a fost examinat și aprobat prin decizia nr.2/44 din 14.03.2017.

Astfel, prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.2/44 din 14.03.2017 Consiliul Municipal a recunoscut problema gestionării deșeurilor în municipiul Chișinău ca fiind una de importanță majoră și a pus în sarcina Primarului general al mun. Chișinău, dl Dorin Chirtoacă, următoarele:
1) să negocieze cu autoritățile comunei Țînțăreni, r-nul Anenii Noi și să propună spre aprobare Consiliului Municipal un complex de măsuri privind restabilirea activității poligonului pentru depozitarea deșeurilor solide pe teritoriul comunei Țînțăreni și reluarea transportării acestora de la Chișinău în satul Crețoaia până la 1 iulie,2017;
2) să inițieze un parteneriat public-privat în domeniul gestionării deșeurilor solide;
3) să realizeze un studiu de fezabilitate privind evacuarea deșeurilor de pe teritoriul fostei mine ,,Purcel”, prelucrarea acestora, precum și reabilitarea ecologică a teritoriului dat, cu evaluarea prejudiciului cauzat mediului prin depozitarea ilegală a deșeurilor în fosta mină „Purcel”;
4) să prezinte la următoarea ședință a Consiliului Municipal un Raport despre măsurile întreprinse, sau propuneri la subiectul dat;
5) să exercite controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii.

În urma neglijenței conducerii de atunci a Primăriei municipiului Chișinău în asigurarea executării deciziilor Consiliului Municipal Chișinău, neglijenței în examinarea propunerilor, observațiilor, interpelărilor consilierilor municipali și a neglijenței în luarea imediată a măsurilor necesare pentru încetarea încălcărilor ordinii publice, situația în ansamblu la compartimentul gestionării deșeurilor de producție și a celor menajere s-a agravat și s-a soldat cu stoparea colectării și transportării deșeurilor din municipiul Chișinău, pe platformele de gunoi din municipiu fiind acumulate tone de deșeuri.

Și doar după ce străzile capitalei s-au umplut de deșeuri și pe platformele de gunoi din municipiu s-au acumulat tone de gunoi, Primăria a început să execute decizia CMC, pregătită de mine nr.2/44 din 14.03.2017 cu privire la depozitarea și prelucrarea deșeurilor solide pe teritoriul municipiului Chișinău.

În rezultat:

– Au fost încheiate contractele de societate civilă nr. 48 din 09.08.2017 și nr. 375 din 10.07.2017 între Primăria municipiului Chișinău și Primăriile comunelor Țînțăreni și Geamăna, prin care la 1 iulie,2017 a fost reluată colectarea și transportarea deșeurilor menajere către poligonul Țînțăreni;
– A fost procurată stația de tratare a levigatului din gunoiștea provizorie de pe str. Uzinelor 2015, au fost alocate mijloace bugetare pentru proiectarea și construcția acesteia, precum și pentru proiectarea recultivării gunoiștii (Mina Purcel);
– A fost inițiat un proiect-pilot cu compania ABS S.R.L. – o fabrica de sortare a deșeurilor menajere, datorită căruia la poligonul Țînțăreni ajunge un volum mai mic de deșeuri menajere.

4. PARCĂRILE CU PLATĂ

Noi nu am susținut proiectele de decizii Cu privire la aprobarea contractului de parteneriat public-privat dintre Primăria municipiului Chișinău și compania EME Parkleisystem GmbH privind amenajarea, organizarea și gestionarea parcărilor și parcajelor controlate cu plată în municipiul Chișinău precum și Cu privire la Regulamentul privind funcționarea parcărilor și parcajelor auto cu plată din municipiul Chișinău, deoarece conținutul acestora nu era în interesul orașului Chișinău.

În rezultat, am expediat Direcției generale transport public și căi de comunicație un șir de propuneri, pe 10 file, de modificare a proiectului contractului de parteneriat public-privat dintre Primăria municipiului Chișinău și compania EME Parkleisystem GmbH privind amenajarea, organizarea și gestionarea parcărilor și parcajelor controlate cu plată în municipiul Chișinău și un șir de propuneri pe 3 file pentru modificarea proiectului Regulamentului privind funcționarea parcărilor și parcajelor auto cu plată din municipiul Chișinău.

Dat fiind, că nu am primit o reacție adecvată a Primăriei, am expediat o scrisoare analogică în adresa tuturor consilierilor municipali, precum și a conducerii țării și a organelor de drept.

Esențial, în propunerile noastre, era faptul că parcările auto cu plată, așa cum se face în majoritatea țărilor Europei, trebuie să aducă profit municipiului Chișinău și nicidecum unor agenți economici privați.

În rezultat, proiectul parcărilor cu plată, dezavantajos municipiului Chișinău, nu a fost aprobat, iar primarul general Dorin Chirtoacă a fost demis.

5. SPORTUL

La inițiativa noastră, pentru prima oară în bugetul municipiului Chișinău pentru a.2017 au fost prevăzute mijloace pentru construirea unor terenuri sportive moderne. Proiectul a fost elaborat de echipa mea. Însă mijloacele date nu au fost valorificate din cauza sabotajului serviciilor respective ale Primăriei. Pentru anii 2018 și 2019 , la insistența noastră, din nou au fost prevăzute mijloace pentru terenurile sportive, în sumă de 10,0 mln. lei. Primele două, pe str. Academiei și bd. Cuza Vodă, au fost date în exploatare la mijlocul lunii iunie. Alte trei urmează să fie date în exploatare până la sfârșitul lunii iunie, 2019. Plus la acestea, pentru a.2019 a fost planificată construirea altor 5 terenuri de acest fel. În anul 2019, la inițiativa noastră, va fi elaborat proiectul unui complex sportiv de cartier, pentru care au fost aprobate surse financiare în bugetul municipiului Chișinău pe anul 2019, deja se lucrează la elaborarea caietului de sarcini.

În anul 2019, la inițiativa noastră, va fi elaborat studiul de fezabilitate al unui Complex sportiv multifuncțional cu arenă de gheață și tribune pentru 7000 locuri, bazin cu lungimea de 50 m și tribune pentru 700 locuri, săli pentru practicarea artelor marțiale și pentru atletica grea.

În legătură cu faptul că, potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, precum și pct.21 din Regulamentul-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, aprobat prin Legea nr.457 din 14.11.2003 este stabilit, că prezenţa consilierilor la şedinţa consiliului local este obligatorie, eu am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale CMC, precum și la ședințele comisiei pentru construcții, arhitectură și relații funciare cu excepția câtorva ședințe la care, din motive întemeiate, nu am putut fi prezent.

Ținem să accentuăm că autoritățile publice locale ale municipiului Chișinău sunt cel mai aproape de locuitorii municipiului în soluționarea problemelor acestora, în limitele competențelor stabilite de lege, și noi în activitatea noastră ne-am bazat pe principiul examinării proiectelor de decizii și depistarea problemelor pe care acestea le conțineau, de includere a propunerilor privind modificarea proiectelor de decizii, pentru a evita multiplele reexaminări ulterioare a lor.

În mare parte, proiectele de decizii prezentate Consiliului Municipal Chișinău spre examinare țin de domeniul relațiilor funciare: stabilirea relațiilor funciare de arendă a terenurilor aferente construcțiilor-proprietate privată; prelungirea relațiilor contractuale de arendă; privatizarea terenurilor aferente construcțiilor – proprietate privată; autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent caselor de locuit. Respectiv, ținem să menționăm, că am susținut proiectele de decizii de acest gen, or beneficiarii proiectelor de decizii au dreptul legal să obțină dreptul de folosință, de arendă/locațiune, de proprietate asupra acestor terenuri, iar autoritățile publice locale sunt obligate să examineze cererile depuse în adresa acestora și să le satisfacă în limitele legii.

Reieșind din necesitatea dezvoltării ramurii construcțiilor, sporirii numărului de locuințe calitative, noi am susținut proiectele de decizii privind construcțiile pe terenurile libere în cazul în care o asemenea construcție nu distruge mediul de trai al locuitorilor capitalei și este avantajoasă pentru Chișinău.

Noi nu am susținut:

– proiectele de decizii din domeniul relațiilor funciare, în cazurile în care care am considerat că este posibil să fie formate bunuri imobile separate care trebuie să fie scoase la licitație publică;
– proiectele de decizii prin care se propunea înstrăinarea proprietății publice la un preț foarte mic, care nu corespundea prețurilor de piață;
– proiectele decizii cu privire la aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale de modificare a codului de reglementare urbanistică, prin care puteau fi afectate casele de locuit din vecinătate: (Cu privire la aprobarea PUZ privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100211191, de pe șos. Hâncești, 60g; Cu privire la aprobarea PUZ pentru terenul din str. Eugen Coca, 7; Cu privire la aprobarea PUZ pentru terenul din str. Trandafirilor, 6 (S.A.„Restaurant Doina”) , deoarece considerăm că acest local este un monument istoric; Cu privire la aprobarea PUZ privind valorificarea terenului cuprins în perimetrul străzilor Lev Tolstoi –Fierarilor – bd. Dacia; Cu privire la aprobarea PUZ privind valorificarea terenurilor din str. Bogdan Voievod – am susținut acest proiect cu condiția scuarul – proprietate publică din preajma acestor terenuri să fie păstrat și amenajat din contul beneficiarului, și am propus în acest sens completarea proiectului de decizie; Cu privire la aprobarea PUZ privind valorificarea terenurilor din str. Ismail, 99, or la acest proiect am avut mai multe propuneri pentru al putea susține, însă la etapa propunerilor acest proiect așa și nu a ajuns;
– proiectele de decizii, realizarea cărora provoca daune mediului de trai al chișinăuienilor;
– proiectele de decizii care, în viziunea noastră, contravin prevederilor legislației în vigoare.

Totodată, art.20 alin. (1) din Legea nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local stabilește că alesul local examinează, în modul stabilit de legislaţie, petiţiile care îi sunt adresate, ia măsuri pentru soluţionarea lor, primeşte în audienţă cetăţeni şi conducători ai persoanelor juridice.

Astfel, ținem să menționăm, că în perioada de raportare, am primit în audiență peste 300 de locuitori ai municipiului Chișinău, împreună cu domnul consilier municipal Ghenadie Botnaru am expediat în adresa autorităților publice, subdiviziunilor Primăriei municipiului Chișinău 199 de interpelări și 86 de sesizări, în scopul soluționării problemelor cu care se confruntau locuitorii municipiului Chișinău, dar și celor depistate de noi.

Noi am susținut cultura, am soluționat problemele privind sprijinirea colectivelor de activitate artistică, a teatrelor municipale și a instituțiilor educaționale. Am finanțat concerte, am editat cărți și CD-uri cu muzică moldovenească.

În scopul curmării haosului ce se petrecea în pădurea Parcul Nistrean de pe teritoriul orașului Vadul lui Vodă și pentru a asigura îngrijirea şi păstrarea ei în limitele hotarelor stabilite, am susținut Primăria Vadul lui Vodă prin proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea Î.M.„Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” către orașul Vadul lui Vodă”, aprobat de CMC. În rezultat, astăzi Parcul Nistrean este administrat de un singur stăpân, pentru dezvoltarea lui sunt elaborate proiecte (spre exemplu, construirea unei promenade, care va uni zona de odihnă cu orașul Vadul lui Vodă).

Împreună cu Ghenadie Botnaru, am blocat decizia Consiliului Municipal privind edificarea unui centru administrativ multietajat în locul restaurantului ”Doina” din Parcul Valea Trandafirilor.

Raportul reflectă principalele momente din activitatea mea și a lui Ghenadie Botnaru în calitate de consilieri municipali din toamna anului 2015 până în luna iunie,2019. O susținere importantă în această activitate ne-a fost acordată de ajutorul meu, juristul Alexandru Bondarenco.
Mulțumim dnei Natalia Vîsotina, consilier din partea partidului comuniștilor, precum și consilierilor din partea PSRM, cu care am colaborat la pregătirea și aprobarea unui șir întreg de decizii, pentru susținerea acordată în scopul îmbunătățirii funcționării municipiului Chișinău în interesul locuitorilor lui.