MainPhoto

 De la vorbe – la fapte!

  ***

Programul acțiunilor de restabilire și dezvoltare a municipiului Chișinău

Programul de salvare și restabilire a orașului va fi precedat de pași urgenți, care în săptămâni și luni numărate vor stabiliza situația acolo, unde nu sunt necesare mijloace considerabile, dar e nevoie de implicarea urgentă a autorităților orășenești.

Măsuri primordiale

 • Vom efectua auditul și controlul complex al tuturor subdiviziunilor și întreprinderilor municipale. Vom depista și înlătura cauzele administrării ineficiente, a sabotajului sau fraudelor. Vom găsi premise pentru a reduce cheltuielile și a exclude componenta corupției, fapt care va duce iminent la funcționarea mai bună a serviciilor și întreprinderilor municipale, reducând costul serviciilor prestate. Mijloacele economisite vor fi repartizate pentru soluționarea problemelor cu adevărat importante și care nu suportă amânare!
 • Vom interzice în totalitate orice mașinații cu pământul și patrimoniul municipiului. Vom atrage juriști serioși pentru a ancheta schemele de furt ale pământului municipal. Pământul trebuie restituit orașului! Cei care se fac vinovați de aceste mașinații trebuie să fie depistați și pedepsiți!
 • Vom introduce un moratoriu asupra eliberării autorizațiilor de construcție a gheretelor, pavilioanelor, mansardelor, anexelor, construcțiilor punctuale în curți și pe trotuare, de modificare a hotarelor spațiilor verzi și a parcurilor. Vom analiza autorizațiile eliberate anterior pentru lucrări de acest gen, iar în cazul necorespunderii normelor sau intereselor cetățenilor, acestea vor fi anulate sau contestate în instanță de către Primărie. Până la elaborarea cadrului normativ de reconstrucție a monumentelor istorice și de arhitectură, vom impune o interdicție totală asupra oricăror lucrări, în cazul clădirilor de acest gen.
 • Vom forma și implementa principiile de colaborare coerentă și transparentă a Primăriei și Consiliului Municipal. La baza acestor principii vor sta, în exclusivitate, interesele orașului și ale orășenilor, ele vor include mecanismele responsabilității personale a fiecărui funcționar, care ia decizii.
 • Vom efectua analiza urgentă a celor mai actuale probleme din transportul public. În baza acesteia vor fi luate măsuri preventive, care vor permite, anticipând implementarea programului nostru complex de dezvoltare a transportului, să fie rezolvate problemele elementare: prevenirea ambuteiajelor, asigurarea securității pietonilor, implementarea unui grafic exact și bine pus la punct de circulație a transportului public, organizarea circulației bicicliștilor.
 • Vom reanima funcționarea serviciilor municipale de salubrizare a orașului. Pe toate trotuarele și în curți vor fi instalate urne, vom asigura deservirea lor regulată. Pentru început, locurile mai aglomerate (stații, piețe, trotuare, locuri de odihnă sub cerul liber, pietonale subterane etc.) vor fi, în mod obligatoriu, salubrizate zilnic, pentru ca ulterior angajații serviciilor de salubrizare să treacă la un regim permanent de muncă, pe parcursul întregii zile.
 • În termenii cei mai reduși vor fi restabilite carosabilele magistralelor principale, trotuarele pe străzile centrale, în locurile traficului masiv al pietonilor, în centrul orașului și pe străzile centrale ale microraioanelor. Principalele lucrări de reparare a drumurilor vor fi efectuate noaptea sau în orele cu trafic minim. Ca apoi, un pic mai târziu, însă fără să amânăm prea mult, să începem amenajarea cartierelor de dormit și a suburbiilor.
 • Vom implementa responsabilitatea personală a pretorilor sectoarelor municipale pentru asigurarea unei infrastructuri minime necesare pe teritoriile încredințate lor: iluminarea stradală 100%, starea trotuarelor, curățenia străzilor, respectarea normelor și standardelor de securitate etc. În acest scop, va fi instituit un sistem permanent de controale periodice și spontane.
 • Unul dintre adjuncții mei va fi responsabil de dezvoltarea suburbiilor Municipiului. Locuitorii și autoritățile locale din suburbiile Municipiului vor avea posibilitatea reală de a soluționa operativ problemele curente și de a spori eficiența relațiilor cu conducerea Municipiului.
 • Pe lângă Primărie, va fi creat și va activa, sub controlul meu personal, Centrul Municipal Unic de Adresare a Orășenilor, menirea căruia va fi să colecteze, să sistematizeze și să analizeze adresările și plângerile cetățenilor. Această monitorizare va permite să reacționăm imediat la problemele apărute sau la abuzurile funcționarilor și serviciilor municipale. Mijloacele pentru asigurarea funcționării acestui Centru vor proveni din surse suplimentare, în special, din granturile nerambursabile ale organizațiilor internaționale. Vom începe lucrul de elaborare a specificațiilor tehnice pentru implementarea sistemului de informare deplină a serviciilor și întreprinderilor municipiului.
 • Administrația municipiului se va întoarce cu fața spre societatea civilă. Chiar în primele săptămâni va fi instituit «Consiliul Public al Orășenilor» – platforma, care va dezbate absolut toate chestiunile de importanță majoră, precum și pe cele controversate; deciziile vor fi dezbătute cu participarea nemijlocită a locuitorilor, iar deciziile finale vor fi luate, doar în urma discuțiilor și în interesul orășenilor. Acest lucru nu numai că va spori încrederea locuitorilor în autoritatea municipală, permiţând evitarea conflictelor încă de la etapa discuțiilor asupra proiectului de decizie, ci și vor permite adoptarea unor hotărâri de o calitate net superioară.

Măsurile primordiale vor fi urmate de punerea în aplicare a patru pachete fundamentale ale programului de bază:

Administrarea eficientă și finanțele

Funcționarii în slujba orășenilor

Analiza responsabilităților funcționale ale angajaților Primăriei în scopul excluderii funcțiilor inutile și a dublării de funcții.

Stârpirea abuzurilor, a birocratismului și corupției la toate nivelele puterii municipale.

Modernizarea tuturor regulamentelor Primăriei și adaptarea lor la realitățile prezente, în scopul minimizării tărăgănărilor birocratice și maximizării eficienței.

Unul dintre principiile luptei cu corupția în Primărie va fi reducerea la minim a contactelor directe ale funcționarilor cu cetățenii, prin implementarea sistemelor informaționale și serviciilor (IT).

Crearea unui sistem de instruire, calificare și recalificare a funcționarilor Primăriei.

Reorientarea fiecărui funcționar spre slujirea poporului și soluționarea problemelor cetățenilor.

Implementarea unui sistem, în care oamenii în etate vor fi deserviți de funcționari la locul de trai.

Reducerea aparatului central al Primăriei și redistribuirea funcționarilor publici pe alte sectoare: vor fi lărgite statele de personal ale serviciilor municipale, responsabile de amenajare, de administrarea parcurilor și a spațiilor verzi, de soluționarea problemelor sociale ale locuitorilor municipiului!

Crearea unui sistem electronic unic de guvernare a Chișinăului.

O permanentă monitorizare interactivă a problemelor prin intermediul Centrului Unic Municipal. Legătura inversă cu locuitorii.

Site-ul Primăriei trebuie să fie nu doar informativ, el trebuie să devină un sistem interactiv de deservire a cetățenilor, astfel încît locuitorii să-și poată rezolva majoritatea problemelor fără participarea funcționarilor, prin Internet (online). Vom crea un sistem de integrare a site-ului Primăriei cu resursele informaționale de bază (cadastrul, notariatul, fondul social, registrele populației, transportul etc.).

Conlucrarea permanentă cu societatea civilă, un sistem decizional deschis, desemnarea prin concurs a funcționarilor de nivel mediu, implementarea unui sistem eficient de încredere reciprocă între autorități și cetățeni, precum și a responsabilității personale a funcționarilor municipali.

Stabilizarea sferei financiare și administrarea eficientă a patrimoniului

Excluderea cazurilor de folosire a patrimoniului municipal sau a resurselor administrative altfel, decât în interesul majorității locuitorilor capitalei și a suburbiilor ei.

Controlul strict al veniturilor și cheltuielilor bugetului municipal.

Asigurarea sporirii defalcărilor la buget prin perfecționarea sistemelor de formare a impozitelor și taxelor locale, cu ridicarea concomitentă a nivelului de colectare a lor prin administrarea eficientă a patrimoniului municipal.

Crearea unui climat investițional atrăgător în municipiu.

Dezvoltarea unui parteneriat public-privat eficient.

Infrastructura de calitate și economia stimulată

Construcții doar legitime și doar conform planului

Elaborarea și implementarea ”Proiectului Planului General de Dezvoltare a Chișinăului pentru 25/50 ani”, ținând cont de ansamblul arhitectural existent, sporirea numărului de locuitori și a parcului de automobile.

Perfecționarea bazei normative, în scopul respectării caracterului complex la proiectarea și realizarea proiectelor de construcție a spațiului locativ (grădinițe de copii, terenuri sportive, zone de recreere etc.).

Controlul strict asupra respectării, de către proiectanți și constructori, a normelor și regulilor stabilite. Tragerea la răspundere a acelora care se fac vinovați de nerespectarea legislației în domeniul construcțiilor. Monitorizarea permanentă a respectării legislației în domeniul construcțiilor.

Respectarea caracterului de ansamblu la proiectare și la efectuarea lucrărilor de construcție în municipiu.

Interzicerea edificării clădirilor multietajate în centrul istoric al orașului.

Excluderea cazurilor de construcție nouă în zonele cu construcții deja formate (în curți, pe terenuri de joacă etc.).

Edificarea noilor microraioane la marginea orașului numai concomitent cu construirea obiectelor de menire socială și cu respectarea normelor de construcție și a planului de dezvoltare a orașului.

Elaborarea bazei normative de reconstruire a monumentelor de arhitectură și istorie, în scopul neadmiterii demolării acestora.

Elaborarea și implementarea ”Regulamentului privind participarea agenților economici la dezvoltarea gospodăriei comunale, a rețelelor inginerești și a instituțiilor sociale din oraș, în cazul efectuării construcțiilor capitale pe teritoriul Municipiului Chișinău”.

Crearea unui sistem de informare a persoanelor fizice și a celor juridice despre inadmisibilitatea încălcării legislației în domeniul construcțiilor. Această informație trebuie adusă la cunoștința fiecărui locuitor al municipiului.

Transferarea piețelor „improvizate” și crearea unor piețe moderne în fiecare sector. Înlocuirea Pieței Centrale cu o Piață Acoperită confortabilă.

Lichidarea treptată a gheretelor cu păstrarea locurilor de muncă pentru acei care lucrează în ele. Atribuirea unor terenuri, pe care proprietarii gheretelor ar putea construi și deveni coproprietari ai centrelor comerciale regionale, amplasate câte unul la 2-3 cartiere. Stoparea haosului din domeniul publicității exterioare, reducerea numărului de purtători ai publicității exterioare (panouri, billboarduri).

Gospodărie locativ-comunală eficientă, locuințe comode și curți amenajate

Asigurarea calculării echitabile a tarifelor pentru serviciile comunale.

Sporirea eficienței gospodăriei comunale și a calității serviciilor prestate de aceasta; constituirea unor cooperative locative eficiente, capabile să soluționeze problemele și să dialogheze eficient cu Primăria.

Crearea în fiecare cartier, unde locuiește un număr anumit de persoane, a unor subdiviziuni speciale ale municipiului pentru amenajarea și menținerea ordinii și a curățeniei. Dotarea lor cu echipament, inventar, semințe și material săditor. Crearea unui sistem de pregătire a lucrătorilor acestor subdiviziuni. Atragerea, pentru activitate în aceste subdiviziuni, a pensionarilor apți de muncă.

Asigurarea fiecărei întreprinderi de deservire a teritoriilor din interiorul curților cu tehnică modernă de dimensiuni mici.

Restabilirea și punerea la punct a funcționării serviciilor municipale de dereticare a curților.

Restabilirea balustradelor la intrări și pe scările blocurilor. Asigurarea iluminării regulate a intrărilor în blocurile de locuit.

Aprobarea și implementarea Programului ”Orașul meu alb” de reparare a fațadelor clădirilor administrative și a blocurilor de locuit din or. Chișinău.

Elaborarea unor variante de uși-tip din sticlă și metal pentru scările blocurilor locative. Înlocuirea ușilor de la scările blocurilor locative.

Energetica

Crearea, în colaborare cu Guvernul, a unui program comun de reconstruire a întreprinderilor termoenergetice și reformare a sistemului lor de administrare, în scopul sporirii eficienței și reducerii prețurilor pentru încălzire și aprovizionare cu apă caldă.

Controlul strict al calității serviciilor prestate de către monopoliști, în special, de Termocom. Temperatura apei calde și a caloriferelor va corespunde parametrilor declarați.

Reducerea consumului de energie a caselor: izolarea termică a geamurilor și căptușirea pereților cu materiale ecologice, utilizarea sistemelor de economisire a energiei în fiecare bloc multietajat.

Repararea calitativă a conductelor de căldură și apă.

Crearea unor CTE locale de alternativă (bloc/curte/cooperativă).

Economia stimulată

Susținerea producătorilor locali și a prestatorilor de servicii prin plasarea comenzilor de stat. Angajarea, în special, a forței de muncă din Chișinău.

Emiterea de obligațiuni municipale de durată lungă și medie, inițierea unui parteneriat municipal-privat în formă de societăți pe acțiuni, care ar permite acumularea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea proiectelor infrastructurale.

Stimularea modificării legislației, în scopul soluționării problemei defalcărilor în bugetul municipal a impozitelor pe venit ale locuitorilor și întreprinderilor municipiului în volum de 100%.

Lichidarea tărăgănărilor birocratice, în cazul eliberării autorizațiilor și permiselor pentru activitatea comercială.

Crearea infrastructurii turistice. Restabilirea monumentelor de cultură și crearea unor locuri atrăgătoare pentru turiști; crearea și promovarea site-ului, ce ar conține toată informația utilă turiștilor: locurile care merită vizitate, atracțiile turistice, istoria orașului, restaurantele, hotelurile, parcurile, scuarurile etc.

Va fi implementat sistemul de stimulare a dezvoltării întreprinderilor municipiului, atât a celor mari, cât și a celor din businessul mic și mijlociu.

Crearea de noi locuri de muncă, în primul rând, pentru tineret, inclusiv, în sfera IT. Înlesniri pentru companiile IT, care atrag la lucru elevi din clasele superioare.

Crearea Departamentului știință și tehnologie. Problemele orașului nu suportă diletantism. Deciziile privind dezvoltarea sistemului de transport, a turismului, a economiei orașului trebuie să fie precedate de cercetări științifice – iată menirea acestui departament.

Reprofilarea și retehnologizarea întreprinderilor învechite.

Transportul

Reabilitarea transportului public.

Trecerea treptată, pe parcursul a 4-5 ani, a transportului public din municipiu la deservirea gratuită a locuitorilor municipiului.

Înnoirea parcului de autobuze și troleibuze.

Implementarea metodelor moderne de administrare a transportului public, instituirea unui sistem eficient de transport (cu respectarea strictă a programului stabilit) între capitală și suburbii.

Echiparea unor stații moderne de așteptare a transportului public.

Construirea unei șosele de centură moderne în jurul Chișinăului, în scopul redirecționării traficului de tranzit.

Construirea noilor noduri rutiere, a viaductelor. Noduri rutiere în mai multe niveluri în regiunea Combinatului de Tutun, a străzii Petricani, la intersecția străzilor Studenților și Orhei, în alte locuri problematice.

Construirea unei magistrale, care ar uni sectoarele Ciocani și Râșcani în regiunea străzii Studenților.

Construirea liniilor de troleibuze spre suburbii (Sângera, Cricova), precum și a liniei de tramvai de mare viteză spre Aeroport.

Reparația carosabilelor și a trotuarelor.

Studierea posibilității de construire a telefericelor Centru – Ciocani, Telecentru – Centru  (Buiucani, Sculeni), precum și oportunitatea restabilirii telefericului Buiucani-Sculeni. Pentru pietoni, aceasta va reduce distanța dintre sectoare.

Crearea unui număr suficient de parcări amenajate, inclusiv, subterane și supraetajate.

Reparația capitală și construirea noilor pietoniere subterane și terestre.

Crearea unui sistem orășenesc unic de «dirijare inteligentă a circulației».

Trecerea treptată a Parcului Privat al Transportului de Pasageri de la microbuze la autobuze noi.

Mediul social confortabil, cultura și ecologia

Ocrotirea sănătății și protecția socială

Reabilitarea tuturor instituțiilor medicale municipale: a spitalelor, policlinicilor, laboratoarelor etc.

Majorarea numărului de paturi în spitalele municipale.

Condiții mai bune de întreținere a bolnavilor și repararea policlinicilor și spitalelor.

Modernizarea utilajului din policlinici și spitale. Instruirea permanentă a personalului care lucrează cu noul utilaj.

Implementarea sistemului de compensare parțială a cheltuielilor medicinale, suportate de păturile nevoiașe ale populației (spre exemplu, pensionarilor și invalizilor – pentru punerea protezelor dentare).

Crearea unui sistem de instruire și perfecționare peste hotare a medicilor din instituțiile medicale municipale.

Minimizarea tergiversărilor în policlinici și spitale; înregistrarea on-line pentru primirea la medic.

Sporirea, din contul bugetului municipal, a numărului de înlesniri și indemnizații pentru orășenii social-vulnerabili.

Simplificarea regulamentelor de achitare a compensațiilor pentru căldură, călătorii în transportul public etc.

Trecerea treptată, pe parcursul a 4-5 ani, a transportului public din municipiu la deservirea gratuită a locuitorilor municipiului.

Majorarea numărului de locuri în azilurile pentru bătrâni și asigurarea confortului sporit de trai în aceste instituții.

Deschiderea adăposturilor pentru persoanele fără un loc de trai.

Cantine sociale cu regim permanent de funcționare în fiecare sector al municipiului.

Elaborarea unor programe de adaptare a persoanelor fără adăpost, cu atragerea lor ulterioară la muncile locativ-comunale.

Crearea infrastructurii pentru invalizi (rampe, semafoare, transport public).

Crearea unui sistem de asistență categoriilor social-vulnerabile de locuitori ai municipiului, care poate include călătoriile gratuite în transportul public, anularea datoriilor istorice pentru serviciile comunale, deservirea în magazinele rețelei ”Veteran”, care vor fi renăscute pentru a asigura pensionarii cu produse alimentare și mărfuri de primă necesitate la prețuri reduse. Acordarea deplină a asistenței (la 100%) acestor categorii de populație, din partea autorităților municipale.

Revizuirea tarifelor pentru serviciile comunale.

Lărgirea considerabilă, din contul municipiului, a listei medicamentelor și serviciilor gratuite, oferite veteranilor, conform poliței de asigurare.

Crearea unei companii municipale ipotecare, în scopul oferirii locuitorilor municipiului (în special, familiilor tinere) a posibilității de achiziționare a spațiului locativ în condiții rezonabile (eșalonarea pentru 20-30 ani, dobânda anuală 5-7%).

Ecologia, amenajarea și extinderea spațiului vital al locuitorilor municipiului

Definitivarea strictă și consolidarea hotarelor zonelor verzi. Interzicerea totală a modificării hotarelor zonelor verzi și încetarea construcțiilor neautorizate în parcuri.

Elaborarea și implementarea programului de înverzire a străzilor, prospectelor, scuarurilor, curților; modernizarea totală a sistemului de administrare a parcurilor și spațiilor verzi, care ar include majorarea numărului de angajați în sistemul spațiilor verzi, dotarea administrației parcurilor cu transportul necesar, utilaj tehnic și inventar; îngrijirea regulată a vegetației din parcuri, salubrizarea teritoriilor, asigurarea iluminării și a securității. Sădirea masivă a copacilor.

Construirea parcurilor noi, pe măsură ce orașul se extinde.

Reabilitarea totală și protecția bazinelor acvatice din municipiu (izvoare, lacuri, râuri, pâraie).

Curățarea regulată a bazinelor acvatice de murdărie și mâl. Bazinele acvatice trebuie să fie suficient de curate, pentru ca oamenii să se poată scălda în ele.

Elaborarea unui program de restabilire a albiei râului Bâc și a afluenților lui, care curg pe teritoriul municipiului! Capitala trebuie să aibă, în mod obligatoriu, un râu cu ape curate și un chei frumos!

Soluționarea problemei Stației de Epurare a orașului și suburbiilor, în baza tehnologiilor avansate eficiente.

Elaborarea și implementarea Proiectului de Protecție Ecologică a obiectelor naturale și a teritoriului mun. Chișinău.

Monitorizarea strictă a poluărilor atmosferei și a reziduurilor, vărsate în rețeaua de canalizare. Soluționarea deplină a problemei acestor reziduuri, în decurs de 5 ani.

Reducerea emisiilor de CO2 în oraș. Atragerea investițiilor companiilor mondiale în vederea dezvoltării transportului electric în oraș.

Controlul strict și reducerea emanărilor de oxizi de azot (NOx) și ale altor substanțe nocive, formate în procesul de producere a energiei (CTE, cazangeriile Termocom-ului etc.)

Utilarea gunoiștii orășenești, soluționarea problemei gunoiului în toate localitățile municipiului.

Construirea Uzinei de prelucrare totală a deșeurilor solide.

Controlul strict al curățeniei și neadmiterea gunoiștilor neautorizate și a murdăriei.

Înlocuirea treptată a ambalajului din polietilenă cu cel de sticlă sau hârtie. Stimularea agenților economici, care vor participa la realizarea acestui program.

Echiparea locurilor de odihnă gratuită a orășenilor cu terenuri pentru copii, bănci, closete biologice.

Soluționarea umană, chibzuită a problemei maidanezilor. Nu vom steriliza sau ucide animalele, le vom aduna în adăposturi (masculii aparte de femele), le vom acorda asistența veterinară necesară, le vom hrăni, iar ulterior le vom propune locuitorilor din suburbii, care au nevoie de un câine sau orășenilor care își doresc un prieten patruped.

În scopul profilaxiei fenomenului maidanezilor, vom lua măsuri dure de responsabilizare a proprietarilor de câini. Fiecare va purta răspundere pentru discipolul domesticit!

Punerea în aplicare a programului de înlocuire a ambalajului jetabil din plastic cu analogi ecologici: hârtie, înlocuitor degradabil sau ambalaj de sticlă reutilizabil.

Implementarea patrulelor municipale de mediu.

Sportul, odihna, cultura

Educarea tinerilor în spiritul patriotic.

Atragerea tineretului în sfera sporturilor și popularizarea modului sănătos de viață.

În baza normelor științifice, calcularea și restabilirea sau construirea, în cartierele noi ale orașului, a terenurilor sportive care să corespundă, pe deplin, necesităților de dezvoltare fizică a copiilor și tinerilor.

Construirea Stadionului Municipal și a unui Palat al Sporturilor multifuncțional.

Palate ale sportului de dimensiuni mai mici, cu piscine, vor fi construite în fiecare sector al capitalei și în fiecare localitate a municipiului.

Construirea, în cartierele de dormit și suburbii, a locurilor publice de odihnă a locuitorilor municipiului: terenuri de joacă pentru copii, pentru activități sportive și odihnă activă.

Crearea infrastructurii pentru biciclism, inclusiv, piste pentru bicicliști și un sistem de închiriere a bicicletelor.

Repararea Circului și asigurarea funcționării lui regulate.

Reconstruirea clădirilor Sălii cu Orgă, a Filarmonicii, teatrelor orășenești.

Crearea unui Rollerdrom în aer liber.

Repararea și darea în exploatare a havuzurilor din oraș.

Instalarea unor mici havuzuri cu apă potabilă gratuită.

Repararea și amenajarea scuarului Teatrului ”A. P. Cehov”.

Crearea unei rețele municipale a sălilor de forță.

Crearea mai multor parcuri de distracții și acvaparcuri în baza parteneriatului cu capitalul privat.

Construirea unui Palat de Gheață.

Construirea unui cinematograf gratuit sub cerul liber.

Atragerea tineretului la teatre, expoziții artistice și concerte.

Atragerea tineretului la munca voluntară de amenajare a orașului.

Susținerea de către Primărie a concursurilor și competițiilor sportive de amatori. Instituirea unor spartachiade și concursuri de creație municipale.

Restabilirea sau construirea în fiecare microraion a terenurilor sportive de dimensiuni mici, conform unor proiecte-tip.

Eliberarea treptată a capitalei de cazinouri și sălile cu jocuri de noroc

Lupta cu beția și narcomania, în special, printre tineri și adolescenți.

Autoritățile municipale vor pune un accent aparte pe propaganda și susținerea modului sănătos de viață.

Restabilirea legăturilor culturale cu orașele înfrățite.

Dezvoltarea localităților din suburbii

Vom scoate suburbiile din noroi, praf și murdărie

Implementarea unui program permanent de dezvoltare a suburbiilor, supravegheat personal de unul dintre adjuncții primarului general al municipiului.

Promovarea soluționării definitive a problemei conferirii unui statut deplin terenurilor și întovărășirilor pomilegumicole, cu includerea lor în componența localității, atribuirea adreselor, acordarea dreptului la viza de reședință, construirea infrastructurii necesare.

Asigurarea deplină a satelor și orășelelor din suburbii cu drumuri asfaltate, apă de calitate, canalizare și gaze naturale.

Crearea și implementarea unui program de construire a ”locuințelor sociale” în suburbiile Chișinăului.

Soluționarea problemelor de iluminare a străzilor în sate și orășele.

Asigurarea deplină cu instituții preșcolare.

Organizarea colectării calitative și a utilizării deșeurilor menajere.

Crearea stațiilor de epurare în fiecare localitate.

Schimbarea radicală a situației în transportul de pasageri din suburbii: majorarea numărului de rute, prelungirea programului de lucru în orele târzii, asigurarea circulației regulate a transportului intern de pasageri în localitățile mai mari.

Construirea liniilor de troleibuze Chișinău – Sângera, Chișinău – Cricova, Chișinău – Ialoveni, Chișinău – Vadul lui Vodă.

Construirea unei linii de tramvai de mare viteză spre Aeroport.

Acordarea susținerii municipale pentru cultivarea produselor agricole și alimentare ecologice autohtone.

Crearea în fiecare raion al Chișinăului a unor piețe speciale pentru comercializarea produselor proprii, direct de la producătorii agricoli din municipiu.

Construirea Caselor de Cultură, a terenurilor sportive și locurilor de agrement.

Crearea și dezvoltarea, în localitățile suburbane, a zonelor de recreere, inclusiv, a obiectelor turismului ecologic și agrar.

”Pentru a obține ceva, trebuie să investești”

Trebuie să investești rațiune, muncă, bani! Este principiul de bază al oricărui proiect constructiv. Noi vom diviza măsurile de redresare rapidă a orașului în două categorii:

 • Prima – cele care nu cer investiții majore, dar necesită cunoștințe, experiență și dorința membrilor echipei mele de a face ordine.
 • A doua – cele care necesită investiții substanțiale.

Vom începe să rezolvăm problemele din prima categorie chiar din ziua, când vom veni la Primărie, le vom rezolva repede și insistent! Concomitent, vom actualiza planurile generale ale capitalei și a suburbiilor, corelându-le cu ideile principale ale Planului de dezvoltare a municipiului în întregime. Planul General nu a fost actualizat mai bine de 10 ani, dar încălcat – de nenumărate ori. În paralel, vom căuta mijloace pentru efectuarea investițiilor capitale.

De unde le vom lua? O parte le vom primi în baza proiectelor comune cu capitalul privat. Aceste investiții le vom atrage la construcția parcărilor și centrelor comerciale regionale, în dezvoltarea transportului, a turismului, a gospodăriei hoteliere, în soluționarea problemelor ce țin de curățenie și ecologie.

O altă parte, de rând cu mijloacele existente în municipiu, le vom obține în formă de credite pe termen lung, granturi, precum și din plasarea obligațiunilor municipale. Avem mulți parteneri, cu care vom negocia. În acest scop vom crea o subdiviziune, unde vor munci manageri investiționali profesioniști. În echipa noastră avem asemenea profesioniști!

Pentru dezvoltarea Chișinăului, pentru realizarea planurilor, avem nevoie de cei mai talentați, cei mai energici, cei mai capabili, mai instruiți și mai curajoși. Avem nevoie de tineri! Tinerii capabili nu trebuie să plece din Chișinău! Iar cei care deja au plecat, trebuie să revină, acumulând cunoștințe și experiență. Dar pentru ca acești oameni să nu plece sau să revină, noi trebuie să le creăm condiții! Și nu doar acestor oameni. De condiții au nevoie toți locuitorii municipiului, dar și cei care vor dori să ne viziteze, pentru a-și lăsa banii în orașul nostru. Oamenii au obosit să aștepte până când politicienii neputincioși vor repara o stradă timp de doi ani sau vor amenaja un lac timp de 10 ani. Au obosit să fie hrăniţi cu promisiuni. Au încetat să mai creadă în viitorul Chișinăului.

E timpul să schimbăm această stare de lucruri. Doar o abordare complexă, multilaterală, doar munca conform unui program bine pus la punct, doar disciplina și profesionalismul ne vor permite să învingem rapid și eficient decăderea de azi și să îndreptăm Chișinăul pe calea dezvoltării corecte. Și doar o asemenea abordare va fi rezultativă!

Stimați locuitori ai municipiului Chișinău!

În cel mai scurt timp, după alegerea mea în calitate de primar general al municipiului Chișinău, timp de câteva luni, veți fi martorii unor schimbări reale! Soluționarea multora dintre problemele vitale, cu care ne confruntăm zilnic, nu necesită nici mijloace deosebite, nici tehnologii complicate, nici timp îndelungat. Multe din ele cer doar dorința de a le rezolva, o mână de gospodar bun, experiența unor fapte reale și o elementară conștiință umană! Sub conducerea mea, într-un timp foarte scurt Chișinăul va deveni mai curat, mai luminos, mai comod. Eu știu ce înseamnă o gestionare eficientă. Foarte repede, pășind de la problemele simple spre cele mai complicate, în colaborare cu noua componență a Consiliului Municipal, cu serviciile municipale, cu specialiștii din echipa mea și cu DUMNEAVOASTRĂ, locuitorii capitalei, eu îi voi înapoia Chișinăului demnitatea, iar locuitorilor capitalei și tuturor cetățenilor țării noastre – mândria pentru capitala țării.

E timpul să trecem de la vorbe la fapte!

Vasili Chirtoca,

Candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău

la alegerile generale locale din 14 iunie, 2015

***